دکتر علیرضا ابیانه

درمان پولیپ بینی

بایگانی درمان پولیپ بینی

پولیپ بینی و درمان آن

درمان پولیپ بینی

پولیپ بینی توده های نرم بدون درد در داخل بینی هستند که نزدیک به سینوس ها شکل می گیرند. آنها معمولا جدی نیستند، اما در