گوشت اضافه یا کلوئید

بایگانی گوشت اضافه یا کلوئید

گوشت اضافه یا کلوئید

گوشت اضافه یا کلوئید

هرگونه آسیب به پوست که باعث التهاب یا زخمی شدن آن شود، از همان لحظه نخست فرایندهایی را فعال می کند که نهایتا به ترمیم