وضو، نماز و غسل پس از عمل

چيزی كه با آن زخم یا شكستگی را می‎بندند و دوايی كه روی زخم و مانند آن می گذارند “جبيره” ناميده می شود. در صورتی كه آب برای زخم ضرر دارد، يا آن كه رساندن آب به روی زخم ممكن نيست، بايد اطراف زخم را بشويد و اگر جبيره پاك است، روی آن مسح كند […]

read more »