دکتر علیرضا ابیانه

هزینه جراحی زیبایی گوش

بایگانی هزینه جراحی زیبایی گوش

عمل زیبایی گوش

عمل زیبایی گوش

عمل زیبایی گوش زاویه نرمالی که بین لاله گوش و سرمان باید باشد 30 درجه است (بین 25 تا 35 درجه ) اگر بین این