دکتر علیرضا ابیانه

منطق جراحی زیبایی

بایگانی منطق جراحی زیبایی

منطق جراحی زیبایی

منطق جراحی زیبایی

اعتماد به نفس به معنی قادر دیدن خود به انجام امورات دشوار است. این “احساس قادر بودن” مستقیما بازتاب “احساس کامل بودن” است بطوریکه اگر