منطق جراحی زیبایی

اعتماد به نفس به معنی قادر دیدن خود به انجام امورات دشوار است. این “احساس قادر بودن” مستقیما بازتاب “احساس کامل بودن” است بطوریکه اگر فردی خود را به مرتبه “کمال” نزدیک تر ببیند آنگاه خود را نسبت به بر آمدن از پس کارهای سخت “قادر” تر خواهد دید. ضرورت وجود جمال (زیبایی) جهت حصول […]

read more »