دکتر علیرضا ابیانه
Search
Close this search box.

مراقبت های بعد از جراحی بینی

بایگانی مراقبت های بعد از جراحی بینی

ملاحظات دراز مدت

ملاحظات دراز مدت

پایان عمل جراحی نه تنها به معنی پایان ماجرا نیست، بلکه به معنی آغاز دوره ای از مراقبتها، مراعاتها و محدودیتهاست، و در اینجاست که