دکتر علیرضا ابیانه

لیفت پیشانی

بایگانی لیفت پیشانی

لیفت پیشانی

لیفت پیشانی

جراحی لیفت پیشانی چیست؟ جراحی لیفت پیشانی اغلب به منظور جوانسازی صورت انجام میشود. این جراحی میتواند همزمان با سایر اعمال جراحی صورت انجام پذیرد،