دکتر علیرضا ابیانه

عمل زیبایی گوش

بایگانی عمل زیبایی گوش

عمل زیبایی گوش

عمل زیبایی گوش

عمل زیبایی گوش زاویه نرمالی که بین لاله گوش و سرمان باید باشد 30 درجه است (بین 25 تا 35 درجه ) اگر بین این