دکتر علیرضا ابیانه

عمل بینی گوشتی

بایگانی عمل بینی گوشتی

جراحی بینی گوشتی

جراحی بینی گوشتی

جراحی بینی گوشتی در واقع اصطلاحی است در که در فرهنگ ما رایج شده است، اما در اصطلاح پزشکی، مدل یا تکنیکی به این نام