دکتر علیرضا ابیانه

عمل بینی طبیعی

بایگانی عمل بینی طبیعی

جراحی بینی نچرال

جراحی بینی طبیعی

در علم پزشکی، زیبایی بینی بر حسب نوع استاندارد رعایت شده محاسبه و به سه مدل طبیعی، فانتری و نیمه فانتزی تقسیم بندی می شود.