دکتر علیرضا ابیانه

حفظ تنفس بعد از جراحی بینی

بایگانی حفظ تنفس بعد از جراحی بینی

حفظ تنفس یک اصل است

بر اساس یک اصل بلامنازع، زمانی یک “جراحی زیبایی بینی موفق” انجام شده است که با حفظ عملکرد تنفسی ظاهر بینی بهتر شود. بنابر تفکر