دکتر علیرضا ابیانه

تفاوت بینی های استخوانی و گوشتی

بایگانی تفاوت بینی های استخوانی و گوشتی

عمل بینی استخوانی بهتره یا گوشتی

تفاوت بینی استخوانی و گوشتی

شاید اصطلاح جراحی بینی گوشتی یا استخوانی شنیده باشید، اما بهتر است بدانید که منظور از استخوانی یا گوشتی نوع بینی است. به طور کلی،