دکتر علیرضا ابیانه

تزریق داخل بینی

بایگانی تزریق داخل بینی

تزریق داخل بینی چرا، کی و کجا

همانطور که در مبحث تورم بینی پس از عمل ذکر شد، تورم بینی بعد از عمل به سه دسته قابل تقسیم است: تورم پوست، ورم