دکتر علیرضا ابیانه

بینی من برای عمل مناسب است

بایگانی بینی من برای عمل مناسب است

بینی من برای عمل مناسب است

بینی من برای عمل مناسب است؟

نتایج جراحی زیبایی بینی در صورتی مثبت است که جمیع شرایط ذیل موجود باشند: اولا نازیبایی بینی با عمل جراحی قابل اصلاح باشد. باید دانست