دکتر علیرضا ابیانه

اقدامات قبل و بعد از جراحی پلک

بایگانی اقدامات قبل و بعد از جراحی پلک

اقدامات قبل و بعد از جراحی پلک

اقدامات قبل و بعد از جراحی پلک توصیه می شود که قبل از جراحی به خصوص یک هفته قبل از جراحی از داروهایی مانند بروفن