دکتر علیرضا ابیانه
Search
Close this search box.

اقدامات بعد از جراحی بینی

بایگانی اقدامات بعد از جراحی بینی

عمل بینی

جراحی بینی

شکی نیست که ظاهر و زیبایی چهره نقش مهمی در این جامعه مدرن دارد. بینی به عنوان یکی از اجزای برجسته در صورت است که

ملاحظات دراز مدت

ملاحظات دراز مدت

پایان عمل جراحی نه تنها به معنی پایان ماجرا نیست، بلکه به معنی آغاز دوره ای از مراقبتها، مراعاتها و محدودیتهاست، و در اینجاست که