دکتر علیرضا ابیانه

آلرژی بینی

بایگانی آلرژی بینی

آلرژی بینی

آلرژی (Allergy) بروز یک واکنش غیرطبیعی در بدن به عنوان پاسخ ایمنی به یک ماده خاص است که برای اکثر افراد بی ضرر تلقی می