10 تفاوت تزریق ژل و تزریق چربی

10 تفاوت تزریق ژل و تزریق چربی ۱. مهم ترین تفاوت بین تزریق ژل و تزریق چربی جنس ماده ی تزریق شده است. در تزریق چربی ماده تزریق شده از نوع بافت خود بدن فرد می باشد ولی ژل ماده ای صناعی و ساختگی است. ۲. دوام و ماندگاری ژل کوتاه تر است و فرد […]

read more »