سیر بهبودی پس از عمل

در روزهای ابتدایی جراحی که صورتتان متورم و کبود است بهتر است در فکر زیباتر به نظر آمدن نباشید. در عرض یک تا دو هفته در سیر بهبودی پس از عمل آثار حاد جراحی کاملا از چهره تان محو خواهد گردید. بینی در هنگام درآوردن گچ زیبا نیست. علت این امر ورم شدید نوک بینی، […]

read more »