احکام وضو، غسل و نماز پس از عمل

چيزي كه با آن زخم یا شكستگی را مي‎بندند و دوايي كه روي زخم و مانند آن مي‎گذارند “جبيره” ناميده مي‎شود.

در صورتي كه آب براي زخم ضرر دارد، يا آن كه رساندن آب به روي زخم ممكن نيست، بايد اطراف زخم را بشويد و اگر جبيره پاك است، روي آن مسح كند و اگر جبيره نجس است يا نمي‎شود روي آن را دست تر كشيد احتياطاً پارچه پاكي را بطوري كه جزء جبيره حساب شود روي آن قرار دهد و دست تر روي آن بكشد و اگر تمام محل تيمم يا بعض آن بي‎مانع باشد تيمم هم بنمايد. (۱)

اگر در جاي وضو يا غسل چيزي چسبيده است كه برداشتن آن ممكن نيست، بايد به دستور جبيره عمل كند، و بنابر احتياط واجب اگر تمام يا بعض محل تيمم بي‎مانع باشد تيمم هم بنمايد. (۱)

كسي كه نمي‎داند وظيفه‎اش تيمم است يا وضوي جبيره‎اي بنابر احتياط واجب بايد هر دو را به جا آورد. (۱)

غسل جبيره‎اي مثل وضوي جبيره‎اي است (که باید روی جبیره را مسح کند و جاهای بدون جبیره را بشوید)، و احوط آن است كه ترتيبي به جا آورد (اگر ارتماسی انجام دهد باطل است). (۱)

اگر بیمار نمی تواند ایستاده نماز بخواند، بصورت نشسته بخواند. درحالت نشسته، اگر قادر به خم شدن نباشد، برای به جا آوردن رکوع و سجود، هر اندازه که می تواند خم شود و مُهر را با دست به پیشانی بگذارد. (۲)

در صورتی که انسان عذر داشته باشد و قادر نباشد که سجده را به صورت معمولی و با شرایط انجام دهد، اشکال ندارد که به صورت نشسته و پشت میز سجده کند اما باید تا جایی که می تواند شرایط سجده را مراعات کند، یعنی اگر قادر باشد انگشت بزرگ پا را هنگام سجده روی زمین بگذارد و دست ها را هم موازی محل سجده قرار دهد. (۲)

(۱) بر اساس توضیح المسائل امام خمینی (ره)        (۲) بر اساس سوال تلفنی از دفتر آیت الله خامنه ای

احکام وضو، غسل و نماز پس از عمل